GECONSOLIDEERDE VERSIE
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Wijchen


Artikel 1. Cliëntenraad Participatiewet Wijchen (CPW)
1. De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de
uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad.
2. Deze cliëntenraad heet Cliëntenraad Participatiewet Wijchen (CPW).
3. De CPW is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat
deze een afspiegeling vormt van de bij de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW
en de IOAZ betrokken personen.
4. De CPW heeft een adviesstatus.
5. De leden van de CPW en de onafhankelijk voorzitter worden benoemd door het
college, na voordracht door het dagelijks bestuur van de CPW.
6. a De CPW en belangenorganisaties kunnen kandidaten voordragen.
b Indien het aantal leden is gedaald tot 4 en voor de vacature van het vijfde lid na 5
maanden nog geen voordracht zoals bedoeld in lid 5 heeft plaatsgehad, kan het
college een lid benoemen zonder deze voordracht.
7. Het aantal voorgedragen kandidaten is maximaal het aantal beschikbare zetels in de
CPW.
8. Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar.
9. Leden kunnen zich maximaal twee keer herkiesbaar stellen.
10. Leden zullen als gevolg van hun lidmaatschap op geen enkele wijze voordelig of
nadelig worden behandeld door de gemeente.
11. De CPW heeft een onafhankelijk voorzitter.
12. De CPW bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 12 personen.
13. De CPW komt ten minste 4 maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.
14. In het huishoudelijk reglement kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen
ten aanzien van benoeming, zittingsduur en beëindiging lidmaatschap van de leden.


Artikel 2. Taken van het college van burgemeester en wethouders
1. Het college wijst een ambtelijk contactpersoon aan.
2. Tenminste twee maal per kalenderjaar vindt bestuurlijk overleg plaats.
3. Het college vraagt via de ambtelijk contactpersoon advies aan de cliëntenraad over
nieuwe en te wijzigen verordeningen en beleidsvoornemens van het college op een
dusdanig tijdstip dat de CPW voldoende tijd heeft om tot advisering te komen en dit
advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Wanneer dit zal
leiden tot een ongewenste vertraging in de dienstverlening naar de cliënten, kan
hiervan in bijzondere omstandigheden worden afgeweken.
4. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de CPW wordt betrokken bij de
beleidsontwikkeling.
5. Het college kan adviseringsverzoeken vertrouwelijk voorleggen aan de CPW.
6. Bij afwijking van het uitgebrachte advies van de CPW, stelt het college de CPW
daarvan gemotiveerd in kennis.


Artikel 3. Ondersteuning CPW
Het college zorgt voor adequate en ambtelijke ondersteuning van de CPW.


Artikel 4. Taken en bevoegdheden van de CPW
1. a. De CPW brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over
voorgenomen vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk
beleid inzake de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ.
b. Bij advisering over beleid waarover ook de Kandidatenraad van het Werkbedrijf
adviseert, betrekt de cliëntenraad de overwegingen van de Kandidatenraad
nadrukkelijk bij hun advies.

2. Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht
voor de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen, dan wel
tot controle en evaluatie hiervan over te gaan.
3. De CPW heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten,
bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot individuele personen.
4. Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen.
5. De CPW benoemt uit zijn midden een secretaris, penningmeester en vicevoorzitter.
6. De CPW stelt een door het college goedgekeurd huishoudelijk reglement vast,
waarin in ieder geval de vergaderingen, vergaderorde en wijze van besluitvorming is
opgenomen.
7. De CPW neemt zitting in de Kandidatenraad van het Werkbedrijf waarin zij
één zetel heeft.
8. De CPW dient jaarlijks een aanvraag voor de normsubsidie in, zoals bedoeld in
artikel 5 en deze aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende vereisten.


Artikel 5. Financiële middelen
De CPW voldoet al zijn (on)kosten uit de normsubsidie waarvoor de CPW in aanmerking
kan komen.


Artikel 6. Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 15 oktober 2017.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wijchen


Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2017.
De voorzitter,                                                             De griffier,