Visie en missie van de Cliëntenraad Participatiewet Wijchen.

De CPW (Cliëntenraad Participatiewet Wijchen) is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie.  We behartigen collectieve belangen en maken geen deel uit van een gemeentelijke organisatie.

Visie

 • Wij vinden het van wezenlijk belang dat de Cliëntenraad formeel en informeel goede contacten onderhoudt met alle geledingen binnen de Wijchense samenleving om zo deugdelijke adviezen aan de gemeente te kunnen geven die direct voortkomen uit signalen uit die en de regionale samenleving
 • Wij hechten er waarde aan dat elke Wijchenaar die recht heeft op noodzakelijke en/of bijzondere bijstand uit de Participatiewet op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de maatschappij.
 • Wij vinden het belangrijk dat cliënten met respect behandeld worden, in het besef dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar.

Missie

Als Cliëntenraad willen wij ertoe bijdragen dat elke Wijchenaar die recht heeft op noodzakelijke en/of bijzondere bijstand uit de Participatiewet op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de maatschappij, eventueel met ondersteuning door de gemeente of een externe partij.

Een chronische beperking, leeftijd, etnische of culturele achtergrond of de hoogte van het inkomen mogen geen belemmering vormen.

Binnen de kaders van het wettelijk landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid willen wij via invloed op beleid en regelingen:

 • De belangen en behoeften behartigen van de achterban. (echter geen individuele belangen)
 • Een voedingsbodem kweken om de mogelijkheden tot participeren te vergroten.

Door actief  in de openbaarheid te treden en middels netwerken, willen we onze bekendheid vergroten binnen de doelgroep en andere betrokkenen om voortdurend attent te blijven op wat er in het veld leeft.

Rol en perspectief

De Cliëntenraad is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie, we behartigen geen individuele belangen en we maken geen deel uit van de gemeentelijke organisatie.

Wij leggen verantwoording af aan zowel gemeente als achterban.

Wij hebben een eigen inbreng en presenteren ook ongevraagd eigen formele voorstellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 1. Naar de gemeente hebben we een formele en een informele rol:
 • Adviseur (In lijn met de wettelijke richtlijnen en de verordening),
 • Waarnemer (De continu veranderende maatschappij en snel wisselende regelgeving vraagt om een frisse kijk)

De Cliëntenraad geeft opbouwende en goed onderbouwde adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders en via hen aan de gemeenteraad.

Vanaf het moment dat beleid wordt voorbereid, gedurende de uitvoering ervan en tot na de evaluatie en eventuele bijstelling volgen wij de gemeente en geven wij advies.

Daarnaast adviseren wij over alle aangelegenheden die te maken hebben met de Participatiewet.

Wij geven onze adviezen gevraagd en ongevraagd.

Het streven is een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn waarmee terdege rekening gehouden wordt.

Door cijfers en gegevens op te vragen, ons ook in de evaluatie van eerder vastgesteld beleid te mengen en te zorgen dat we regelmatig bijgepraat worden (actief vragen om feedback) kunnen we deze rollen optimaal vervullen en waarborgen we kwaliteit.

 1. Het benaderen van onze achterban vraagt om een informele benadering:
 • Signaleren van knelpunten (Van onze achterban wordt gevraagd mee te veranderen met maatschappij, wetgeving en gemeente)
 • Belangen behartigen (Het gaat om de belangen en behoeften van de cliënten als groep, onze achterban)

Wij organiseren 2x per jaar een inloop op een neutrale locatie (niet gelinkt aan de gemeente) om in contact te komen/blijven met onze achterban en andere organisaties die een rol (kunnen) spelen in ons netwerk.

Informatievoorziening

Wij creëren bekendheid en houden de informatievoorziening op peil via een eigen website, het blad “de Wegwijs” en post-aan-huis (in een eigen envelop).

Via deze media willen we onze doelgroep actief de mogelijkheid aanbieden signalen af te geven, vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen, bijvoorbeeld via een contactformulier of een (online) enquête.

 1. Betreft eigen beleid en kaders willen we een open blik bewaren en elkaar scherp houden.
 • Dit vraagt van ons dat we taken zullen verdelen, het reglement volgen volgens de geest om flexibel te blijven.
 • Het dagelijks bestuur (DB) zal hierbij een faciliterende rol op zich nemen, om zo van ieders (unieke) kwaliteiten gebruik te maken en de werkdruk te verdelen.
 • Kritisch blijven kijken naar onze werkwijze en deze zonodig evalueren en bijstellen.
 • Door middel van jaarlijkse evaluatie (dit komt ook naar voren in het jaarverslag) toetsen we onze resultaten. Hebben we onze standpunten duidelijk weten te maken? Zijn onze adviezen serieus genomen? Hoe succesvol was het beleid in het kader van participatie? Is onze achterban door de gemeente gehoord? Hebben we goed gebruik gemaakt van onze ruimte en mogelijkheden? Wat hebben we bereikt? Wat kunnen we verbeteren?
 • Kandidaten voor de cliëntenraad werven we zoveel mogelijk op individuele kwaliteiten.